sdvhld; [khk ggHvqdhj - Ha;hg H;ev lk vhzum ggsvhld;